adchautarih2ad_harekpal upalabdhipress_h1ad_harekpal
ताजा समाचार
 • a'6ofgn] n'sfpFb} chod]?sf]6
88]Nw'/f lhNnfsf] chod]? uflj;l:yt chod]?sf]6sf] ;+/If0f tyf ;+a4Fg x'g g;Sbf lj;+ !!(! df lgld{t P]ltxfl;s b/af/sf] xfn eUgfjz]if klg ;;fgf a'6ofg tyf emf8Ln] 5f]lk/x]sf] / hL0f{ eO;s]sf b]jn . tl:a/ M wgaxfb'/ e08f/L, 88]Nw'/f, /f;;

  डडेल्धुरा जिल्लाको अजयमेरु गाविसस्थित अजयमेरुकोटको संरक्षण तथा संबद्धँन हुन नसक्दा विसं ११९१ मा निर्मित ऐतिहासिक दरबारको हाल भग्नावशेष पनि ससाना बुट्यान तथा झाडीले छोपिरहेको र

 • k//fi6«dGqLn] dxf;efnfO{ ;Daf]wg
k//fi6«dGqL 8f k|sfzz/0f dxt g]kfnsf tkm{af6 ;+o'Qm /fi6« ;ª3sf] &!cf}F dxf;efnfO{ cfOtaf/ ;Daf]wg ub}{ . tl:a/ M /d]z nD;fn, Go'of]s{ -cd]l/sf_, /f;;

  परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत नेपालका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७१औँ महासभालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै । तस्बिरः रासस

 • kSsL k'n gx'Fbfsf] ;f:tL M vf]6fªsf] lbQm]n Nofpg lk7o'Fdf vfgf ksfpg] UofF;sf] l;lnG8/ af]s]/ emf]n'ªu] k'ndfkm{t b"wsf];L tfg]{ tof/L ub}{ el/of . dWo kxf8L nf]sdfu{df kg]{ ho/fd3f6df 5 jif{cl3 lgdf{0fsf] sfd yflnPsf] kSsL k'n 7]s]bf/ sDkgLsf] nfk/afxLn] clxn];Dd k"/f ePsf] 5}g . tl:a/ M s]bf/ du/÷vf]6fª, /f;;

  खोटाङको दिक्तेल ल्याउन पिठ्युँमा खाना पकाउने ग्याँसको सिलिन्डर बोकेर अहिलेसम्म पक्की पुल नबनेकाले झोलुङ्गेपुलबाट दूधकोसी तार्ने तयारी गर्दै भरिया । तस्बिरः रासस

siddharth-cement-final-1-300x114
थप मुख्य समाचार

संविधान संशोधन र कार्यान्वयनको आवश्यकताः निधि

जनकपुरधाम, ९ असोज -उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मुलुकमा अब आन्दोलन नभई संविधान संशोधन र कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । जनकपुर सुनचाँदी व्यवसायी...

बिस्तृतमा..

आगामी चैत सम्म स्थानिय निकायको चुनाबः मन्त्री पाण्डे

धनगढी, ९ असोज-सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले सरकारले छिटै राजनीतिक दलहरुसँग सहमति जुटाएर आगामी चैतसम्म स्थानिय निकायको निर्वाचन गर्ने बताएका...

बिस्तृतमा..

आगामी महिनादेखि संघीयता कार्यान्वयनः मन्त्री बुढाथोकी

काठमाडौं, ९ असोज-सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले आगामी महिनादेखि देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन् । खप्तरी बुढाथोकी (क्षेत्री) सेवा समाजले...

बिस्तृतमा..

  सामाजिक सञ्‍जालबाट

प्रधान सम्पादक

पुरुषोत्तम दाहाल

सम्पादक

प्रकाश थापा

उप–सम्पादक

मुक्तिबाबु रेग्मी

संवाददाता

तुलसीराम सुबेदी
रमेश वाग्ले
थानेश्वर गौतम
अमृता के.सी.
शिखर श्रेष्ठ
सूर्य थापा

न्यूज अपलोडर

दीपा थापा
तुलसा भट्टराई

फोटो

उमेश बस्नेत

कार्टुन

देवेन्द्र थुम्केली

मार्केटिङ

दिनेश खड्का

कार्यकारी निर्देशक

आशिष खड्का

कमलपोखरी, चारबुर्जा मार्ग
काठमाडौँ, नेपाल
फोन: ९७७-१-४४३२३८०/ ४४३२३८६/ ४४३२३८८

harekpalnews@gmail.com